اعضای هیئت علمی


مهدي‌ اثني‌ عشري‌ استادیار
 ژئوتكنيك لرزه اي، مكانيك خاك و مهندسي پي  خلاصه رزومه
 Esna_ashari@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
وحيدرضا اوحدي‌ استاد
مهندسي ژئوتكنيك، مهندسي ژئوتكنيك زيست محيطي خلاصه رزومه
 vahidouhadi@yahoo.ca سوابق پژوهشی
مهدي‌ بيات‌ مربی
 رفتار ديناميكي سقف  
  سوابق پژوهشی
 
حسين‌ ترابزاده ‌خراساني‌ استادیار
 فتوگرامتري و پردازش تصاوير ماهواره اي و GIS خلاصه رزومه
 torabzadeh@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
دکتر سيدمهدي‌ حسينيان‌ استادیار
 سازه هاي بتني، مدیریت ساخت خلاصه رزومه
 s.hosseinian@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
دکتر يوسف رضايي استادیار
 سنجش از دور، پردازش تصوير خلاصه رزومه
 yrezaei@basu.ac,ir سوابق پژوهشی
بهرام‌ رضائي‌ استادیار
مدل‌سازي جريان در كانالهاي مركب و رودخانه خلاصه رزومه
 b.rezaei@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
دکتر فريدون‌ رضائي‌ استادیار
 مقاوم سازي، سازه هاي بتني ، پل سازي خلاصه رزومه
 frezaie@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
 
محمد شوشتري‌ استادیار
 رفتار ديناميكي سازه ها، زلزله، كنترل فعال سازه خلاصه رزومه
 vshooshtari@gmail.com سوابق پژوهشی
دکتر جلال‌ صادقيان‌ استادیار
هيدروليك محيطهاي متخلخل  
http://alvand.basu.ac.ir/~j.sadeghian

 j.sadeghian@gmail.com
سوابق پژوهشی
مهندس جواد طاهري نژاد مربی
 ترافيك، ايمني ترافيك، بتن  
 jtaherin@basu.ac.ir سوابق پژوهشی
مجيد فضلي‌ استادیار
 هيدروليك، مهندسي رودخانه خلاصه رزومه
 mfazl@basu.ac.ir سوابق پژوهشی